Ta strona używa Cookies.

Aby poznać naszą politykę dotyczące Cookies, zapoznaj się z tym

close
PRZYSMAKI WOOLF Disugual

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

millmar.pl

 

I. Informacje ogólne

1.Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym millmar.pl działającym pod adresem internetowym: www.millmar.pl

1.1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to Firmę handlowo usługową Twin sp.j. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 125, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej o numerze  NIP 732 218 22 98, REGON 366317242.

Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.

Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.millmar.pl.

Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej bądź hurtowej w Sklepie.

Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Dostawcy – należy przez to rozumieć (i) podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą („Firma Kurierska”), (ii) pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.

Konsumencie – podmiot zawierający umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

Placówce Handlowej Sprzedawcy – należy przez to rozumieć punkty handlowe prowadzone przez Sprzedawcę. 

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Korzystanie ze Sklepu jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC;

b. szerokopasmowe łącze internetowe;

c. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

d. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);

e. aktywne konto e-mail.

2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Sklepu.

2.1.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

2.2. Login i hasło mają charakter poufny.

3. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

4. Zamawiający składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia. W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający powinien potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu. Sprzedawca może zrezygnować z procedury potwierdzania, w przypadku realizacji kolejnych Zamówień tego samego Zamawiającego nie będącego Konsumentem.

5. Sprzedawca, po zatwierdzeniu Zamówienia przez Zamawiającego, przesyła Zamawiającemu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie zawarcia umowy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego numerem Zamówienia.

8. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,

c. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

9. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.

 

10. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez Zamawiającego spośród dostępnych godzin dostawy określonych na stronie internetowej Sklepu.

11.Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany na stronie internetowej Sklepu lub listownie na adres Sprzedawcy.

13. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży, do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17. poniżej.

14. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

15.W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

16. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym.

17. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

18. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

19. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

 

 

III. Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Z reguły dostępne formy płatności to:

a. gotówka (pobranie)- zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru,

b. przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu,

2. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. W przypadku Towarów na wagę, jeżeli rozbieżność pomiędzy ilością wskazaną w Zamówieniu, a dostarczoną Zamawiającemu wynosi więcej niż +/-5%, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z odbioru takiego Towaru, bądź do rezygnacji z odbioru całego Zamówienia, a Sprzedawca niezwłocznie zwraca Zamawiającemu Cenę, o ile została ona uiszczona przez Zamawiającego z góry.

3. Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. W przypadku miejscowości, w których Zamawiający nie zapewnia dostawy Transportem Własnym, Koszty dostarczenia Towaru (w tym pobrania) obejmują koszty przesyłki kurierskiej, którą przesyłany jest Towar do Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał jako formę dostawy Firmę Kurierską, koszty przesyłki kurierskiej są widoczne dla Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia Towaru na stronie internetowej Sklepu. 

 

IV. Dostawa

1. Dostawa za pośrednictwem Firmy Kurierskiej odbywa się w miejscowościach, w których Zamawiający nie zapewnia Transportu Własnego.

2. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

3. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.

3.1.W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę, Protokołu Zwrotu.

4. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.

5. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranego sposobu płatności. Przesyłki z wybraną formą płatności „przy odbiorze” wysyłamy niezwłocznie po naszykowaniu towaru w magazynie. W przypadku płatności „przelewem” realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia na nasze konto wpłaty zgodnej z wartością zamówienia. Zamówienia na które nie otrzymamy wpłaty w ciągu 14 dni roboczych są anulowane i usuwane z systemu.
6. „Dni robocze” rozumie się okres od poniedziałku do piątku.

 

V. Reklamacja Towaru

1. Reklamacje można składać bezpośrednio u Dostawcy w razie odbioru Zamówienia od Dostawcy Transportem Własnym , lub za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

2. W razie dostarczenia Zamówienia przez Firmę Kurierską - w przypadku stwierdzenia braku Towaru lub wadliwości dostarczonego Towaru, Zamawiający w celu złożenia reklamacji proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sklepem.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

4. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy na odległość w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a)w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy;

b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, w którym Konsument szedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

c) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

d) w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia.

4. Oświadczenie o którym mowa w tytule VI ust. 3 należy przesłać na adres Sprzedawcy, przed upływem terminu o którym mowa w tytule VI ust. 2 lit. a-d (wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, znajduje się na stronie internetowej Sklepu).

5. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa, przed jego upływem.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

11. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania dostarczonej do Konsumenta rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

VII. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
2.Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. 


Wybierz markę:

Szukaj

Twój koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł

Suma 0,00 zł